GEODETICKÉ SLUŽBY

O firmě

Jsme soukromá společnost založená za účelem provozování geodetických služeb v roce 2002. Sídlíme v Brně, avšak naše činnost přesahuje do dalších regionů a to v rámci katastru nemovitostí v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém kraji a v kraji Vysočina. Inženýrskou geodezii a mapování nabízíme v rámci celé České republiky. Za dobu existence firmy disponujeme nejen bohatými zkušenostmi v oblasti požadavků na geodetické činnosti, ale rovněž odpovídajícími znalostmi navazujících předpisů ve stavebnictví a v katastru nemovitostí, jejichž neustálý vývoj průběžně sledujeme.

Firma v průběhu své činnosti realizovala množství soukromých i státních zakázek.

V oblasti katastru nemovitostí se jednalo zejména o vytyčování hranic pozemků a vyhotovování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, zaměření staveb a vyznačení průběhu věcných břemen. Máme zkušenosti rovněž s vytyčováním hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách, se zpracováním geometrických plánů pro restituční nároky, s vytyčováním hranic lesních pozemků pro společnost Lesy České republiky a s dalšími státními zakázkami.

Další sférou činnosti je investiční výstavba, kde jsme zaměřili zejména na zpracování měřických podkladů (zaměření polohopisu a výškopisu ve státních souřadných systémech) pro projekční činnosti, zaměřování inženýrských sítí a vytyčování stavebních objektů.

Služby

Konzultace zakázky

Uplatňujeme individuální přístup k jakékoliv zakázce. Vlastnímu zpracování zakázky vždy předchází konzultace s klientem o jejím účelu a rozsahu tak, aby byl výsledek dosažen maximálně efektivním postupem,  v co nejkratším čase a za rozumnou cenu. Je samozřejmé, že po konzultaci ještě před vlastním měřením zpracujeme návrh dělení nemovitosti podle požadavků klienta. Dále je možné předběžně stanovit cenový rozsah zakázky.

Katastr nemovitostí

Zeměměřické činnosti pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v katastru nemovitostí. Nejčastějšími pracemi pro účely katastru nemovitostí je vytyčování hranic pozemků a vyhotovování geometrických plánů.

Vytyčování hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků je důležitou měřickou činností v rámci katastru nemovitostí. Postup při této měřické činnosti je stanoven vyhláškou č. 357/2013 Sb. § 87. Pro vlastní vytyčení hranic se jako podklad musí použít zákres v platné katastrální mapě nebo předchozí měřická dokumentace, která je dostupná na v technické dokumentaci příslušného katastrálního úřadu.

Geometrické plány

Geometrický plán je podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) technický podklad pro zápis do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých se provádí zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.  

Geometrický plán tedy slouží jako technický podklad pro vyhotovení rozhodnutí (zejména stavebního úřadu) a jiných listin (hlavně kupních, darovacích, směnných a dalších smluv ke změně vlastnického práva), s nimiž je společně předkládán k provedení příslušných změn v katastru nemovitostí.

Nejčastěji se geometrické plány vyhotovují pro:
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení nové stavby nebo změnu obvodu stavby, která je hlavní stavbou na pozemku
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

dále lze geometrické plány vyhotovovat pro vyznačení průběhu vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, případně k vyznačení průběhu hranice určené soudem. V současné době v rámci Katastrálních úřadů probíhá takzvaná revize katastru, což ve svém důsledku zahrnuje činnost katastrálních úřadů ve vyhledávání doposud nezapsaných staveb. I v tomto případě pomáháme vlastníkovi pozemku jak  konzultačně, tak měřicky.   

Poradenská činnost

Nabízíme komplexní zpracování zakázky, tedy nejen geodetických podkladů, ale rovněž konzultace  ohledně následného využití geometrického plánu a součinnost při realizaci podání příslušným úřadům.

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin potřebných k zápisu do katastru nemovitostí. Nabízíme součinnost při:

Podání žádostí a ohlášení stavebním úřadům – zejména se jedná o rozhodnutí, souhlasy a další doklady vydané příslušnými stavebními úřady v řízení o povolení užívání staveb, ke změnám druhů pozemků a souhlasy s dělením pozemků.

Podání ohlášení a návrhů katastrálnímu úřadu – ohlášení změn jiných údajů, návrhy na klad

Zajištění pasportu skutečného provedení staveb

Inženýrská geodézie

Je založena na zaměření podkladů pro projekční činnost. Jde o zaměření polohopisu a výškopisu podle požadavků klienta nebo jeho projektanta. Zaměřuje se vlastní terén, stavby, stromový porost a především inženýrské sítě svými nadzemními výstupy (kanalizační šachty, hydranty, vodovodní a plynová šoupata atd.).

Při vlastní realizaci staveb vytyčujeme dle schváleného projektu jednotlivé stavební objekty a zároveň průběžně zpracováváme dokumentaci skutečného provedení stavby pro stavební úřady.

Nejčastějšími zakázkami jsou výstavba rodinných a bytových domů, výstavba inženýrských sítí a měřická dokumentace pro výstavbu nebo opravu silniční sítě.

Poptávka

Primární místo působení:

 • Brno

Geodetické služby nabízíme v těchto krajích:

 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • kraj Vysočina

Inženýrská geodézie a mapování:

 • Celá ČR

Po přijetí Vašeho požadavku, Vám odešleme cenovou nabídku na e-mail.
U požadavků na práce v Katastru nemovitostí je nutné v kolonce požadavek napsat parcelní čísla a katastrální území, kterého se požadavek týká.

  Kontakt

  AGEREK s.r.o.
  Mokrohorská 424/42
  644 00 Brno

  Jednatel:
  Ing. Jiří Hrdina
  Telefon: 721 435 656
  E-mail: [email protected]
  Datová schránka ID: aafdiy
  IČ: 26279380
  Spisová značka: C 41184 vedená u Krajského soudu v Brně